top of page
english.png

OM PROSJEKTET

Det overordnede målet for forskningsprosjektet OPTIMAKELP er å undersøke hvordan tareskogen best kan forvaltes slik at viktige økosystemfunksjoner kan bevares og utnyttes best mulig i en framtid der både klimaet og samfunnet er i endring. Dette studeres gjennom seks ulike fokusområder beskrevet nedenfor. OPTIMAKELP er finansiert av Forskningsrådet og har et budsjett på 7,2 millioner NOK og pågår mellom 2018 og 2021.

2018-07-19 17.34.51 (002).jpg
​Modellering av stående og fremtidig utbredelse og biomasse av tare

Formålet med arbeidet er å produsere heldekkende kart over stående og fremtidig tareutbredelse og -biomasse for hele Norges kyst. Fremtidsprediksjoner baseres på antatte klimascenarier. Vi bruker eksisterende data på stortare Laminaria hyperborea og sukkertare Saccharina latissima, samt samler inn nye feltdata av sukkertare for å modellere og lage kart av tareskogens utbredelse og biomasse.

Verdier av økosystemtjenester fra tare

Arbeidet fokuser på hvilken økonomisk verdi ulike typer utnyttelse av tare har. Vi kommer blant annet til å analysere verdier av taretråling og sammenlikne disse med verdien av stående tareskoger under ulike forvaltningsscenarier. Resultatene vil gi beslutningstakere kunnskap om tarens potensielle økonomi, som kan ligge til grunn for hvordan tare kan forvaltes, blant annet for å bidra til lokal utvikling.

IMG_4775.JPG
​Vurdere og integrere lokale perspektiv

Målsettingene for arbeidet er å integrere sosiale dimensjoner i fremtidig kystsoneforvaltning og identifisere, vurdere, og håndtere sosiale konsekvenser av økt tarehøsting. Det innbefatter en analyse av hvordan man gjennom historien har brukt tareressurser og historisk kunnskap og en vurdering og integrering av ulike lokale og samfunnsmessige perspektiv i forvaltning av tare. Vi skal intervjue og holde workshops med relevante aktører i de tre case områdene for å forstå dette. 

Barrierer og muligheter for en adaptiv forvaltning av tare under dagens regime

Målsetningene for dette arbeidet er å analysere potensialet for en adaptiv og helhetlig forvaltning av tareskog under de nåværende juridiske og forvaltningsmessige forutsettingene. Vi kommer til å undersøke det eksisterende juridiske rammeverket og hvordan ulike forvaltningsaktører på nasjonalt, fylkes - og kommunalt nivå forvalter tareskog i praksis. Fokusområdet i Norge blir Trøndelag, i tillegg til en case fra Skottland for å sammenlikne forvaltningen mellom Norge og Skottland.

20120711_Lofoten_-44.jpg
Alternativer for forvaltning av tareskog i fremtiden

I dette arbeidet skal vi syntetisere resultater fra prosjektet og i tillegg gjennomføre en litteraturstudie på internasjonale forvaltningsmåter av tareskog for å kartlegge ulike tilnærminger. Gjennom involvering av ulike brukere og interessegrupper skal vi også identifisere ulike alternativer for forvaltning av tareskog i fremtiden som optimalisere bruksområder som fiskeri, biomangfold og tarehøsting.

2018-07-18 18.29.28.jpg
Formidlingsaktiviteter 

Prosjektet har fokus på formidling gjennom en rekke aktiviteter. For eksempel skal OPTIMAKELP bidra til en utstilling på Jektefartsmuseet i Bodø produsert av Nordlandsmuseet. Videre skal ‘The Kelp Experience’, gjennomføre et to-dagers undervisningsopplegg om ‘havets regnskog’. Ungdomsskoleelever på to skoler i Vega og Frøya vil i løpet av oktober 2018 lære om tareskogens biologi og rolle i økosystemet. Undervisningsopplegget innebærer blant annet å plukke tare og tang i fjæra og å lage mat med hjelp av en profesjonell kokk.

bottom of page